about steady project

По-голямата част от хората с увреждания са изправени пред бедност и дискриминация. Бежанците с увреждания обаче са изправени пред двойна уязвимост: „Те са сред най-маргинализираните във вече мигриралата група“. Уникалната способност на спорта да преодолява езиковите, културните и социалните бариери го прави отлична платформа за стратегии за приобщаване и адаптиране. Освен това, универсалната популярност на спорта и неговите ползи за физическото, социалното и икономическото развитие го правят идеален инструмент за насърчаване на приобщаването и благополучието на хората с увреждания.

 

Проектът STEADY има за цел  да увеличи спортното участие на мигриралите младежи с увреждания (DYD) чрез насърчаване на доброволческата дейност и равен достъп на бежанци и мигранти с увреждания до организиран параолимпийски спорт и спорт на местно ниво.

 

Проектът STEADY е избрал партньорите си по начин, който да гарантира най-високо качество на изпълнение. Спортни организации с дълбоки познания в спорта с увреждания (Фондация Агитос, Гръцки параолимпийски комитет, Сръбски параолимпийски комитет, Играй и трениранай), организации с дълъг и богат опит в политиките за социално включване (Виенски институт за развитие и сътрудничество), организации със силен опит в политиките за включване на хората с увреждания (Ативаменте, Социален център Соутело, Фуутура) и организации с опит в оценката на въздействието и социалната стойност на социалните проекти (Равно общество). Всеки партньор има взаимозависима роля, което носи уникален принос към проекта.

 

Проектът STEADY е с продължителност три години (2019 – 2021 г.) и се финансира от програма Еразъм + Спорт на Европейската комисия.