project description para sports

Нашата цел е да създадем мрежа от организации и институции, които да работят заедно за борба с дискриминацията и да се даде възможност на бежанците с увреждане да използват спорта, за да се включат в обществото.

 

Проектът STEADY има за цел:

 

  • Да се развие широка мрежа за насърчаване на равните възможности на младите мигранти и младежи от малцинствата с увреждания в спорта
  • Включване в по-голяма степен на бежанците с увреждания в промотирането на „спорта за всички“ в сътрудничество със спортни организации, особено с цел достигане на по-младото население и намаляване на нетърпимостта и дискриминацията
  • Включване на социалния сектор и националните институции за правата на човека в по-голяма степен в борбата с дискриминацията в спорта, насърчаване на сътрудничеството им в провеждането на дейности за повишаване на осведомеността и упълномощавне на тези органи да участват в правни действия за подобряване на достъпа до спорт за всички
  • Представяне на най-добрите практики от цяла Европа на международно, държавно и местно ниво
  • Представяне на това как параолимпийските комитети, спортните федерации, управляващи параолимпийските спортове и НПО, могат да използват спорта като инструмент за култивиране на толерантност и споделяне на опит за социално включване между съответните заинтересовани страни на международно, национално и местно ниво.

Очаквани резултати

 

Увеличаване на работата в мрежа и споделяне на най-добри практики сред европейските и националните заинтересовани страни в спорта как активно да се включват бежанци и мигранти с увреждания в и чрез спорта.

По-голяма информираност и знания за подходящи методи сред спортните администратори как да се противопоставят на социалното изключване на бежанци и мигранти с увреждания в техните асоциации или клубове.

Учене от параолимпийски спортни организации и трансфер на знания към други спортове за интегриране на междукултурните действия и политиките за равни възможности.

Овластяване и изграждане на капацитет в спортни клубове и спортни федерации за подкрепа на инициативи, включително и за бежанци и търсещи убежище, за да участват те в редовни паралимпийски спортни състезания.