Κάθε εταίρος θα διεξάγει έρευνα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αξιολογήσει το επίπεδο προσβασιμότητας των εκτοπισμένων νέων με αναπηρία στον αθλητισμό, τις ευκαιρίες τους να κοινωνικοποιηθούν και να προωθήσουν την ευημερία τους μέσω του αθλητισμού, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν σε αθλητικά προγράμματα και άλλους συναφείς παράγοντες στη συνολική τους αθλητική ενασχόληση.

 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της βασικής μελέτης θα καθορίσουν τους στόχους και το περιεχόμενο των ακόλουθων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Baseline Study         
Executive Summary